Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötleja

mogo OÜ, registrikood: 12401448, registrijärgne aadress: Pärnu mnt 148, Tallin, 11317 (edaspidi – mogo), mis kuulub Mogo Finance S.A kontserni (edaspidi – mogo grupp), on võtnud endale kohustuseks kaitsta mogo veebilehe kasutajate privaatsust.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötlusele, hoolimata vormist ja/või keskkonnast, kus Te oma isikuandmed andsite (näiteks kasutades mogo veebilehte, mogo rakendust, kirjalikku vormi, telefoni või e-posti) ja hoolimata sellest, kas andmeid on töödeldud andmesüsteemides või paberil.

mogo töötleb Teie isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate seaduste ja teiste õigusaktidega, kasutades mõistlikult saadaval olevaid organisatoorseid, finantsilisi ja tehnilisi vahendeid.

Isikuandmed

Privaatsuspoliitikas tähistab “isikuandmed” igasugust Teiega seotud informatsiooni või informatsiooni, mille abil oleks võimalik otseselt või kaudselt Teid identifitseerida.

Nõusolek Privaatsuspoliitikale ja isikuandmete töötlemiseks

Edastades mogole oma isikuandmed, nõustute Privaatsuspoliitika ning edastatud isikuandmete töötlemisega. Kui Te ei nõustu Privaatsuspoliitika tingimustega, ärge palun edastage oma isikuandmeid.

Te võite anda nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks: mogo veebilehel, koos esitatava avaldusega, mogo rakenduses, telefoni teel või mogo esinduses kohapeal.

Teil on õigus igal hetkel võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi samas vormis nagu Te oma nõusoleku andsite, seega – mogo veebilehel, helistades mogo klienditeenindusse või mogo esinduses kohapeal. Sellisel juhul ei töödelda edaspidi Teie andmeid sel eesmärgil, mille jaoks neid varasemalt nõusoleku alusel töödeldi.  

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemist sel ajal, kui Teie nõusolek oli kehtiv. Palume võtta arvesse, et nõusoleku tagasivõtmine ei takista andmete töötlemist muul õiguslikul alusel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

mogo töötleb Teie isikuandmeid järgnevatel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusolek;
 • et anda informatsiooni – et anda Teile vajalikku informatsiooni;
 • et sõlmida leping – et sõlmida Teiega leping ja tagada selle täitmine;
 • et täita seaduste ja teiste õigusaktide nõudeid – et täita seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
 • et tagada õigustatud huvi – et realiseerida õigustatud huvi, mis põhineb kohalduvatel seadustel  ja teistel õigusaktidel või Teie ja mogo vahelisel õigussuhtel (kaasa arvatud äritegevus, teenuste pakkumine, toote reklaamimine, Teie isikusamasus tuvastamine jne).


Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kooskõlas Teie nõusoleku ning kohalduvate seaduste ja teiste õigusaktidega töötleb mogo Teie isikuandmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

 • et töödelda informatsiooni, mille olete avaldanud (avaldused, teavitused, kaebused jne) ja pakkuda Teile teenuseid;
 • et Teie isikusamasus tuvastada (see võib sisaldada näo või hääle tuvastamist või teiste biomeetriliste tehnoloogiate kasutamist, samuti virtuaalsete identifitseerimissüsteemide kasutamist);
 • et pakkuda Teile ja/või soovitada informatsiooni ja teenuseid;
 • et sõlmida lepinguid ja õiguspäraseid tehinguid;
 • et hinnata veebilehtede kasutamist, tooteid ja teenuseid;
 • et paremini mõista veebilehe kasutusharjumusi;
 • et viia läbi analüütilisi uuringuid;
 • et hoida ära võimalikke süütegusid:
 • teistel eesmärkidel, kui need on kooskõlas õigusaktide, Privaatsuspoliitika ja mogo äritegevusega.


Isikuandmete saamine

mogo saab Teie isikuandmeid kolmel viisil:

 • kui Te annate mogole informatsiooni, näiteks mogo (kaasa arvatud mogo partnerite) esindustes avaldusi täites, mogo veebilehtedel, sotsiaalvõrgustikke, posti, e-posti, telefoni või muud andmeedastust või teenust kasutades;
 • automaatselt, kui kasutate mogo veebilehte või tooteid;  
 • kui kolmandad isikud annavad mogole informatsiooni (näiteks erinevad registrid või partnerid).


Avaldatud isikuandmed

Isikuandmed, mille mogo võib Teilt või Teie kohta saada:

 • isikuandmed (näiteks nimi, isikukood, sünnikuupäev, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi andmed, suhted kolmandate isikutega jne), mida kasutatakse laenutaotleja, laenusaaja või käendaja isiku tuvastamiseks;
 • kontaktandmed (näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse, et anda laenutaotlejale, laenusaajale või käendajale informatsiooni lepingu, pakkumiste ja mogo, Mogo Finance S.A. kontserni;
 • laenusaaja sõiduki andmed (näiteks VIN-kood, numbrimärk, mudel, esmaregistreerimise aasta, värv);
 • omavahelise suhtluse kohta salvestatud andmed (näiteks mogo klienditeeninduse telefonikõnede salvestused ja e-kirjavahetus, kuupäevad ja kellaajad);
 • nõusoleku informatsioon (näiteks kinnitused, kuupäevad ja kellaajad, allikas);
 • tegevus mogo veebilehel (näiteks IP aadress, tegevuskäskluste pealkirjad, veebilehe pealkirjad, kuupäev ja kellaaeg);
 • informatsioon laenutaotleja, laenusaaja või käendaja kvalifikatsiooni kohta (näiteks haridus, töökoht, amet jne), mida kasutatakse hindamaks laenutaotleja, laenusaaja või käendaja pädevust ning pakkumaks asjakohaseid finantsteenuseid;
 • finantsinformatsioon (näiteks informatsioon kohustuste, regulaarsete kulude, sissetuleku või kinnisvara, maksedistsipliini, ülalpeetavate jms kohta), mida kasutatakse hindamaks laenutaotleja, laenusaaja või käendaja krediidivõimet, täitmaks vastutustundliku laenamise põhimõtet ja pakkumaks sobivaid finantsteenuseid;
 • informatsioon vara päritolu kohta (näiteks informatsioon tööandja, äripartnerite, äritegevuse jms kohta), mida kasutatakse, et teha kindlaks laenutaotleja, laenusaaja või käendaja usaldusväärsus ja tõkestamaks rahapesu ja terrorismi rahastamist;
 • tehingut puudutav teave, samuti lepingu täitmise tingimused (näiteks informatsioon laenusaaja või käendaja ja mogo poolt sõlmitud ja üles öeldud lepingute kohta, lepingute täitmise ja rikkumise ning laenutaotleja, laenusaaja või käendaja esitatud avalduste, nõuete jms kohta), mida kasutatakse, et hinnata laenutaotleja, laenusaaja või käendaja usaldusväärsust ja krediidivõimelisust ning lepingu täitmist, samuti mogo õiguste kaitseks (näiteks võlatunnistuse andmine, võlgnevuse sissenõudmine või tõendi esitamine võimalikus vaidluses);
 • informatsioon, mis on saadud õigusaktides sätestatud kohustuste täitmisel (näiteks informatsioon, mis on saadud seoses uurimisega, detailid laenutaotleja, laenusaaja või käendaja osaluse kohta rahapesus või terrorismi rahastamises jne), mida kasutatakse laenutaotleja, laenusaaja või käendaja usaldusväärsuse hindamiseks;
 • informatsioon kasutatavate teenuste, harjumuste, ootuste ja rahulolu kohta (näiteks laenutaotleja, laenusaaja või käendaja vanus, teenuste kasutamise sagedus, rahulolu jne), mida kasutatakse, et parendada mogo teenuseid ja krediidivõime hindamise meetodeid ja viia läbi mogo (või mogo grupi) turuosa, pakkumiste, teenuste ja teiste finantsindikaatorite statistilisi uuringuid ning analüüsi.


Isikuandmete kasutamise eesmärk

Te nõustute, et informatsioon, mille meile avaldate, salvestatakse elektrooniliselt ja seda võidakse kasutada järgnevateks eesmärkideks:

 • et kontrollida Teie isikusamasust ja hinnata Teie krediidivõimelisust, kasutades informatsiooni, mille olete meile andnud oma avalduse raames või mille oleme saanud kolmandatelt isikutelt (nt registritelt või vastavatelt teenusepakkujatelt);
 • et tuvastada ja ennetada pettust, rahapesu ja teisi süütegusid;
 • et Teiega ühendust võtta;
 • et nõuda sisse raha, mille meile võlgnete.


Iga avaldus, mille meie veebilehel või meie töötajatele esitate, võimaldab meil kasutada Teie avaldatud informatsiooni seoses meie toodete või teenustega. Kõiki andmeid, mille olete meile avaldanud lepinguliste suhete raames, on lubatud kasutada, et tagada meie kohustuste täitmine Teie ees. Kui veebilehele tehakse muudatusi või parendusi, võib Teie informatsiooni kasutada, et Teile sellistest muudatustest teada anda. Võime oma olemasolevate klientidega ühendust võtta seoses oma toodete ja teenustega, mis on seotud kliendi varasemalt veebilehel kasutatud teenustega. Võime kasutada andmeid või lubada kolmandal isikul kasutada teavet, mis ei ole seotud toodete või teenustega, millest Te võiksite olla huvitatud. Meie või kolmas isik võib Teiega ühendust võtta ainult siis, kui olete sellega varasemalt nõustunud. Kõigil, kes ei taha anda meile või kolmandale isikule nõusolekut oma informatsiooni kasutamiseks, on õigus keelata andmete kasutamine. Sel juhul ei sisalda kogutud informatsioon identifitseerimist võimaldavat teavet. Kolmandate isikutega võib sel juhul jagada ainult statistilist teavet, mis ei võimalda kasutaja identifitseerimist.

Küpsised

mogo kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid oma veebilehel, et koguda Teie kohta informatsiooni sel ajal, kui Te kasutate veebilehte. Küpsised on failid, mille veebileht kasutaja arvutisse paneb, et kasutaja ära tunda ja lihtsustada selle veebilehe kasutamist. Küpsiste kasutamine võimaldab meil pakkuda Teile kõige mugavamat veebilehe kasutamist. Palun lugege meie küpsiste kasutamise eeskirjaga, et saada rohkem informatsiooni küpsiste kasutamise kohta.

Automatiseeritud otsustusprotsess

Teie suhtes võidakse kasutada automatiseeritud otsustusprotsessi. Te võite esitada vastuväite automatiseeritud otsustusprotsessi kasutamiseks vastavalt kohalduvatele seadustele ja teistele õigusaktidele, aga palun pange tähele, et mõningatel juhtudel võib see piirata Teie õigusi kasutada võimalikke saadaval olevaid individualiseeritud valikuid (näiteks saada reklaampakkumisi).

Nõusoleku automatiseeritud otsustusprotsessi kasutamiseks, mis võib kaasa tuua õiguslikud tagajärjed (näiteks Teie laenutaotluse heakskiitmine või tagasilükkamine), võib anda vaid mogoga lepingu sõlmimise ja/või lepingu täitmise ajal ning ainult Teie sõnaselgel nõusolekul.

Turundustegevus

mogo võib Teiega ühendust võtta ja/või edastada Teile posti, e-posti või telefoni teel informatsiooni toodete, teenuste, eksklusiivsete pakkumiste ning muu potentsiaalselt huvipakkuva kohta (Teid puudutava varasema info ja veebilehe kasutuse põhjal) ainult Teie nõusolekul ning kooskõlas kohalduvate seaduste ja teiste õigusaktidega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

mogo ei avalikusta Teie isikuandmeid ega teenuse osutamise või lepingu kaudu saadud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud:

 • kui Teie ja mogo allkirjastatud kokkuleppe raames või lepingust ja/või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks on vajalik teabe saatmine;
 • kooskõlas Teie selgelt väljendatud nõusolekuga;
 • vajalikus ulatuses kõikidele kohalduvates seadustes ja teistes õigusaktides nimetatud isikutele nende mõistliku nõude esitamisel kooskõlas menetlusreeglitega;
 • mogo õigustatud huvi kaitseks vastavalt kohalduvatele seadustele ja teistele õigusaktidele, näiteks kohtu või teiste avalike institutsioonide poole pöördumisel;
 • et hinnata Teie krediidivõimelisust vastavalt kohalduvatele seadustele ja teistele õigusaktidele.


mogol on õigus volitada mogo grupi ettevõtteid või mogo koostööpartnereid (kolmandad isikud) teatavate tegevuste läbiviimiseks, et tagada Teiega sõlmitud lepingu täitmine ja teenuse kvaliteet.

Kui mogo grupi ettevõtted või mogo koostööpartnerid töötlevad oma tegevuse käigus Teie andmeid, mis on mogo valduses, loetakse mogo grupi ettevõtteid ja mogo koostööpartnereid mogo volitatud töötlejateks ning mogol on õigus konkreetse tegevuse läbiviimiseks vajalikud isikuandmed edastada mogo grupi ettevõtetele ning koostööpartneritele.

mogo grupi ettevõtted ja mogo koostööpartnerid (kui isikuandmete volitatud töötlejad) kinnitavad isikuandmete töötlemise ja kaitsmise nõuete järgimist kooskõlas mogo sisemiste ja õigusaktidest tulenevate nõuetega ning kinnitavad, et ei kasuta Teie isikuandmeid ühekski muuks eesmärgiks kui mogo kohustuste täitmiseks, mis tulenevad Teiega sõlmitud lepingust.

mogo kohustub mitte edastama Teie isikuandmeid organisatsioonidele või ühelegi muule isikule riigis, kus ei ole tagatud piisav isikuandmete kaitse, välja arvatud kui:

 • andmete edastamine on nõutav, et sõlmida või täita Teiega sõlmitud lepingut;
 • andmete edastamine on nõutav, et sõlmida või täita lepingut, mis on sõlmitud Teie huvides;
 • andmete edastamine on lubatud kooskõlas kohalduvate õigusaktidega;
 • Te olete andud selleks selgelt väljendatud nõusoleku.


Kui identifitseerimist võimaldav informatsioon edastatakse teise riiki, võivad kohalduda selle riigi kohalikud seadused ja teised õigusaktid, kaasa arvatud riikliku julgeoleku ja terrorismivastase võitlusega seotud sätted, mis lubavad õiguskaitseasutustele ligipääsu eraõiguslike isikute valduses olevale informatsioonile.

Isikuandmete kaitse

Me tagame piisavad administratiivsed, tehnilised ja füüsilised turvameetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku, õigusvastase või volitamata hävinemise, kaotsimineku, muutumise, ligipääsu, avalikustamise, kasutamise ning teiste õigusvastaste tegevuste eest.

mogo veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, aga mogol ei ole kontrolli nende lehekülgede ja/või seal leiduva informatsiooni üle ja mogo ei vastuta mingil määral nende eest.

Ligipääs Teie isikuandmetele

Teil on õigus saada kohalduvates seadustes ja teistes õigusaktides täpsustatud informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta, esitades mogole mõistlik kirjalik taotlus. Saadud taotlusest, isiku tuvastamisest ja taotluse hindamisest lähtuvalt võimaldab mogo Teil vastavalt protseduurireeglitele ja nendes määratletud ulatusele tutvuda nõutud andmetega.

Isikuandmete muutmine või kustutamine

Kui see peaks olema vajalik, on Teil õigus igal ajal muuta, täiendada või kustutada oma isikuandmed ning esitada vastuväide andmete töötlemisele või nõuda andmete ülekandmist. Sel juhul võtke palun mogoga ühendust e-posti teel: info@mogo.ee või helistades +372 6888 200.

mogo kohustub võtma kasutusele vajalikud meetmed, et parandada või kustutada Teie isikuandmetes esinevad ebatäpsused, millest on meile otse või läbi saadaval olevate teenuste teatatud. Siiski on mogol õigus piirata ligipääsu, muuta või kustutada isikuandmeid vastavalt kohalduvate seaduste ja teiste õigusaktide nõuetele.  

Isikuandmete säilitamise kestvus

mogo hoiab ja töötleb Teie isikuandmeid kuni vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest on täidetud:

 • Teiega sõlmitud leping kehtib;
 • Teil ja/või mogol on võimalik realiseerida oma õigustatud huve vastavalt kohalduvatele seadustele ja teistele õigusaktidele (näiteks, et esitada kaebus või pöörduda kohtu poole);
 • ühel osapoolel on õiguslik kohustus säilitada isikuandmeid;
 • Teie nõusolek isikuandmete kohaseks töötlemiseks on kehtiv, välja arvatud kui andmete töötlemiseks on teistsugune õiguslik alus.

Kui ülalmainitud olukord lõppeb, siis Teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Veebilingid muudele kolmandate isikute veebilehtedele

Meie veebilehel võib olla veebilinke muudele kolmandate isikute veebilehtedele. Neil kolmandate isikute veebilehtedel on oma kasutus- ja isikuandmete kaitsmise reeglid, millega Te nõustuste, kui vastavaid veebilehti külastate. Me ei vastuta ega kohustu vastutama kolmandate isikute veebilehtede eest. Kuna meil ei ole võimalik kontrollida kolmandate isikute veebilehtede sisu, vastutame me vaid oma veebilehe eest.

Suhtlus

mogo suhtleb Teiega kasutades teie kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress).

Meiega kontakteerumine

Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, palveid või kommentaare, saates e-kirja: info@mogo.ee  või helistades  +372 6888 200.

Muudatused Privaatsuspoliitikas

mogol on õigus muuta Privaatsuspoliitikat. Soovitame Teil külastada mogo veebilehte regulaarselt, et olla kursis kõige uuema informatsiooniga.