Privaatsuspoliitika

mogo privaatsuspoliitika

Kehtiv alates avaldamisest mogo veebilehel.

Isikuandmete kaitse on mogo jaoks väga oluline, mistõttu hoolitseb mogo oma klientide isikuandmete
turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest. mogo lähtub isikuandmete töötlemisel asjakohastest Euroopa Liidu
ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtetest. Käesolev
mogo privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab ja annab ülevaate sellest, kuidas mogo
isikuandmeid töötleb.

1. Mõisted
1.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.2. Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune automatiseeritud või
automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine,
struktureerimine, säilitamine, kohandamine, muutmine jne.
1.3. Klient on iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mis tahes
mogo poolt osutatavaid teenuseid või avaldanud muul põhjusel mogo teenustega seoses mogole oma
isikuandmeid.
1.4. mogo on isikuandmete vastutavaks töötlejaks olev mogo OÜ, registrikood 12401448, aadress Pärnu
mnt 148, 11317 Tallinn. mogo kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on
järgnevad: e-posti aadress info@mogo.ee ja telefoni nr +372 6888 200.
1.5. mogo kontsern on Luksemburgi Suurhertsogiriigis registreeritud osaühing Mogo Finance S.A. ning
kõik Mogo Finance S.A. poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad juriidilised isikud (tütarettevõtted).

2. Privaatsuspoliitika rakendamine
2.1. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse:
2.1.1. kui klient kasutab, on kasutanud või avaldanud soovi kasutada mogo poolt osutatavaid
teenuseid või on muul põhjusel avaldanud mogo teenustega seoses mogole oma
isikuandmeid, sealhulgas enne Privaatsuspoliitika avaldamist kliendiga loodud suhetes ning
endistele ja potentsiaalsetele mogo klientidele;
2.1.2. mogo kontorite ja klienditeeninduste külastajatele, sealhulgas videovalve teostamise käigus;
2.1.3. mogo veebilehe ja rakenduste kasutajatele;
2.1.4. kolmandatele isikutele, kes saavad mogolt või annavad mogole seoses füüsilistele isikutele
(klientidele, kasutajatele, külastajatele) teenuste osutamisega mingit teavet (sealhulgas
kontaktisikute, makse teinud isikute, käendajate, volitatud isikute jt andmed).
2.2. Privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete töötlemisele sõltumata sellest, millises vormis ja/või
keskkonnas on klient isikuandmed mogole esitanud (näiteks mogo veebilehe kaudu, mogo
rakendustes, paberkandjal, telefoni või e-posti teel) ning millistes andmesüsteemides (või
paberkandjal) neid töödeldakse.
2.3. mogo hoolitseb klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib klientide õigust
isikuandmete õiguspärasele töötlemisele kooskõlas kohalduvate õigusaktidega: isikuandmete kaitse
seaduse, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste 
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi:
Määrus) ning teiste kohalduvate privaatsuse ja isikuandmete töötlemise valdkonna õigusaktidega,
rakendades mõistlikke korralduslikke, finants- ja tehnilisi meetmeid.
2.4. mogo kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies) ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, et saada teavet
kliendi poolt mogo veebilehe kasutamise kohta. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse
kasutaja arvutisse kasutaja ära tundmiseks ja veebilehe kasutamise kergendamiseks. Küpsiste
kasutamine võimaldab mogol tagada kliendile veeblehe mugavaima kasutamiskogemuse. Täpsema
teabe saamiseks küpsiste kasutamise kohta palume tutvuda mogo Küpsiste kasutamise eeskirjaga.
2.5. Enne kui klient loob mogoga suhte, väljendab soovi sellist suhet luua või saada teavet mogo või mogo
poolt pakutavate teenuste kohta või avaldab mogole muul põhjusel oma isikuandmeid, on klient
kohustatud tutvuma mogo Privaatsuspoliitikaga. Isikuandmete mistahes viisil mogole avaldamisega
kinnitab klient, et ta on Privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellest aru saanud.

3. Isikuandmete kategooriad, õiguslik alus ja eesmärk
3.1. mogo võib koguda isikuandmeid kliendilt, kliendi poolt teenuse osutamise käigus ja välistest allikatest,
näiteks avalikest ja eraõiguslikest registritest või kolmandatelt isikutelt. Isikuandmete kategooriad,
mida mogo peamiselt töötleb, on järgmised.

Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus Isikuandmete kategooriad

Lepingu täitmine, sh:

 • lepingu sõlmimine ja selle ettevalmistamine;
 • kliendi tuvastamine;
 • krediidivõimelisuse hindamiseks teabe kogumine ja analüüsimine;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustuste täitmiseks teabe kogumine ja selle analüüsimine;
 • kliendi poolt esitatud teabe kontrollimine;
 • raamatupidamist reguleerivate õigusaktide täitmine.

Töötlemise alus on:

 • lepingu sõlmimine ja täitmine, sealhulgas toimingute tegemine kliendi taotlusel enne lepingu sõlmimist, lepingu kehtivusajal ja pärast selle lõppu;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • mogo õigustatud huvi hinnata maksevõimet ja osutada teenuseid.

Isikut tuvastavad andmed
(näiteks ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünnikuupäev,
suhtluskeel, isikut tõendavate
dokumentide andmed, suhted
kolmandate isikutega jmt)

Kontaktandmed (näiteks
aadress, e-posti aadress,
telefoninumber jmt)

Sõidukiga seotud andmed
(näiteks registreerimismärk, kere
number, mark, aasta, värvus,
omaniku andmed, kasutaja
andmed, trahvid jmt)

Kõnesalvestised (näiteks mogo
klienditeenindustelefonide
kõnesalvestised, kuupäev ja aeg
jmt)

Ametit ja kutsetegevust
puudutavad andmed
(näiteks
haridus, töökoht, amet jmt)

Finantsteave (näites teave
kohustuste, sissetuleku või muu
vara ning maksedistsipliini,
ülalpeetavate jmt kohta)

Andmed rahaliste vahendite
päritolu kohta
(näiteks teave
tööandja, äripartnerite ja
ettevõtlustegevuse kohta,
pangakonto väljavõtted või muud
andmed, mis võimaldavad mogol
rakendada kliendi uurimise
meetmeid seoses rahapesu ja
terrorismi rahastamise
tõkestamisega ning veenduda
selles, kas klient on riikliku
taustaga isik jmt)

Andmed kohustuste
täitmisega seotud asjaolude
kohta
(näiteks teave kliendiga
sõlmitud ja lõpetatud lepingute,
lepingu täitmise, mittetäitmise
või rikkumise, kliendi esitatud
avalduste, taotluste ja kaebuste
kohta, samuti huvide, teenuste
tasude jmt kohta)

Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate nõuete loovutamine (sh nende pakkumine potentsiaalsetele omandajatele) ja rahastuse leidmine

Töötlemise alus on:

 • mogo õigustatud huvi loovutada kliendiga sõlmitud lepingust tulenevaid nõudeid;
 • mogo õigustatud huvi saada nõuete loovutamisel parimat turutingimustel hinda;
 • mogo õigustatud huvi leida äritegevuse läbiviimiseks ja arendamiseks rahastust;
 • õigusaktide nõuete täitmine.

Isikut tuvastavad andmed
(näiteks ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünnikuupäev,
suhtluskeel, isikut tõendavate
dokumentide andmed, suhted
kolmandate isikutega jmt)

Kontaktandmed (näiteks
aadress, e-posti aadress,
telefoninumber jmt)

Sõidukiga seotud andmed
(näiteks registreerimismärk, kere
number, mark, aasta, värvus,
omaniku andmed, kasutaja
andmed, trahvid jmt)
Kõnesalvestised (näiteks mogo
klienditeenindustelefonide
kõnesalvestised, kuupäev ja aeg
jmt)

Teave nõusolekute kohta
(näiteks antud nõusoleku
ülestähendused, sisu,
kuupäevad ja ajad, allikas jmt)

Ametid ja kutsetegevust
puudutavad andmed
(näiteks
haridus, töökoht, amet jmt)

Finantsteave (näiteks teave
kohustuste, sissetuleku või muu
vara, maksedistsipliini,
ülalpeetavate jmt kohta)

Andmed raha päritolu kohta
(näiteks teave tööandja,
äripartnerite ja
ettevõtlustegevuse kohta,
pangakonto väljavõtted või muud
andmed, mis võimaldavad mogol
rakendada kliendi uurimise
meetmeid seoses rahapesu ja
terrorismi rahastamise
tõkestamisega ning veenduda
selles, kas klient on riikliku
taustaga isik jmt)

Andmed kohustuste
täitmisega seotud asjaolude
kohta
(näiteks teave kliendiga
sõlmitud ja lõpetatud lepingute,
lepingu täitmise, mittetäitmise
või rikkumise, kliendi esitatud
avalduste, taotluste ja kaebuste
kohta, samuti huvide, teenuste
tasude jmt kohta)

Andmed, mis on saadud ja/või
loodud õigusaktidega
sätestatud kohustusi täites

(näiteks andmed, mis tulevad
uurimisasutustelt või uurijatelt,
vannutatud notaritelt,
maksuhalduritelt, kohtutelt ja
kohtutäituritelt saadud
päringutest, andmed
sissetuleku, laenukohustuste,
vara, sissekannete ja
varasemate sissekannete kohta 
andmebaasides, võlakohustuste
jääkide kohta jne

Klientide teavitamine mogoga
või mogo teenustega seotud
infost, mogo
reklaampakkumiste ja
turundusteadete (sealhulgas
automatiseeritud otsuste
tegemist ja/või profileerimist
kasutades) koostamine ja
edastamine ning mogo
kontserni ja mogo
koostööpartneritega seotud
teabe edastamine. Samuti
mogo teenuste arendamiseks
ja parendamiseks kliendi
rahulolu uuringute ja
statistiliste analüüside
tegemine

Töötlemise aluseks on:

 • kliendi nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks isikustatud otseturustuse eesmärgil;
 • mogo õigustatud huvi oma üldiste turundusteadete ja info edastamiseks.

Isikut tuvastavad andmed
(näiteks ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünnikuupäev,
suhtluskeel, isikut tõendavate
dokumentide andmed, suhted
kolmandate isikutega jmt)

Kontaktandmed (näiteks
aadress, e-posti aadress,
telefoninumber jmt)

Sõidukiga seotud andmed
(näiteks registreerimismärk, kere
number, mark, aasta, värvus,
omaniku andmed, kasutaja
andmed, trahvid jmt)

Ametit ja kutsetegevust
puudutavad andmed
(näiteks
haridus, töökoht, amet jmt)

Finantsteave (näites teave
kohustuste, sissetuleku või muu
vara, maksedistsipliini,
ülalpeetavate jmt kohta)

Andmed raha päritolu kohta
(näiteks teave tööandja,
äripartnerite ja
ettevõtlustegevuse kohta,
pangakonto väljavõtted või muud
andmed, mis võimaldavad mogol
rakendada kliendi uurimise
meetmeid seoses rahapesu ja
terrorismi rahastamise
tõkestamisega ning veenduda
selles, kas klient on riikliku
taustaga isik jmt)

Andmed kohustuste
täitmisega seotud asjaolude
kohta
(näiteks teave kliendiga
sõlmitud ja lõpetatud lepingute,
lepingu täitmise, mittetäitmise
või rikkumise, kliendi esitatud
avalduste, taotluste ja kaebuste 
kohta, samuti huvide, teenuste
tasude jmt kohta)

Nõusoleku tõendamine Töötlemise aluseks on
õigustatud huvi kaitsta oma huve
ja õigusi eesmärgiga säilitada
tõendeid isikuandmete
töötlemise nõusoleku saamise
kohta, kui andmeid töödeldakse
vastaval alusel.

Kõnesalvestised (näiteks mogo
klienditeenindustelefonide
kõnesalvestised, kuupäev ja aeg
jmt)

Teave nõusolekute kohta
(näiteks antud nõusoleku
ülestähendused, sisu,
kuupäevad ja ajad, allikas jmt)

mogo veebilehe toimimise analüüsimine ning paranduste väljatöötamine ja rakendamine Töötlemise aluseks on õigustatud huvi muuta mogo veebilehe toimimist paremaks ja tõsta selle kasutusmugavust.  mogo veebilehel tehtavate
toimingutega seotud andmed

(näiteks IP-aadress, tehtud
toimingu nimetus, veebilehe
jaotis, kuupäev ja aeg jmt)
mogo teenuste arendamine, paremaks muutmine ja uute teenuste väljatöötamine. Samuti mogo poolt maksevõime hindamiseks rakendatava meetodi arendamine ja täiustamine ning statistiliste uuringute tegemine. Töötlemise aluseks on mogo
õigustatud huvi parandada oma
teenuste kvaliteeti ja töötada
välja uusi teenuseid, mis
põhinevad klientide harjumustel
ja soovidel ning tagavad klientide
rahulolu.
Andmed kliendi, tema poolt
kasutatud teenuste
valdkonna, harjumuste,
soovide ja rahulolu kohta

(näiteks laenuvõtja vanus,
teenuste kasutamise sagedus,
kliendi hinnang teenusele jmt)
mogo teenuste turundamine loosimiste, kampaaniate, eripakkumiste, mängude vmt raames. Töötlemise aluseks on osaleva
kliendi nõusolek isikuandmete
töötlemiseks vastaval eesmärgil.

Isikut tuvastavad andmed
(ees- ja perekonnanimi,)

Kontaktandmed (näiteks
aadress, e-posti aadress,
telefoninumber jmt)

Andmed loosimistes,
mängudes, eripakkumistes või
kampaaniates osalemise
kohta
(näiteks kogutud punktid,
loosimisel või eripakkumistel
saadud auhinnad jmt)


3.2. Kui klient edastab mogole oma isiku tuvastamiseks, krediidivõimelisuse hindamiseks või rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud andmeid, on mogol õigus, lähtudes õigustatud huvist
vältida pettusi ja pettusekatseid ning seoses seadusest tuleneva hoolsuskohustusega, töödelda (sh
vajalikus ulatuses edastada vastavaid isikuandmeid mogo koostööpartneritele ning saada neilt teavet)
kliendi isikuandmeid ja muud teavet nende õigsuse kontrollimise eesmärgil.

4. Isikuandmete vastuvõtjad
4.1. Privaatsuspoliitikas sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja nendega seoses
võib mogo edastada kliendi isikuandmeid vastuvõtjate järgnevatele kategooriatele:
4.1.1. mogo koostööpartneritele, kes pakuvad mogole isikuandmete töötlemise või sellega seotud
teenust (näiteks IT-partnerid, (e-)postiteenuse, otsepostitusteenuse, isikute tuvastamise
teenuse, e-kirjade- ja sõnumiedastusteenuse, kõnesalvestus- ja automaatkõnede teenuse,
arhiiviteenuse jmt teenuste osutajad). Nimetatud kolmandad isikud on isikuandmete volitatud
töötlejad, kellel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid mogo nimel üksnes vastava teenuse
osutamiseks vajalikus ulatuses ja viisil ning mogo juhiste alusel, järgides kohalduvatest
õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid;
4.1.2. mogo kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele;
4.1.3. mogo konsultantidele või muudele teenuseosutajatele (näiteks audiitorid, õigus- ja
finantsnõustajad, advokaadibürood või muud isikud), kes töötlevad isikuandmeid oma teenuse
osutamise raames, kas mogo volitusel volitatud töötlejana või iseseisval õiguslikul alusel
vastutava töötlejana, eeldusel, et vastavad isikud tagavad kohalduvatest õigusaktidest
tulenevate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise;
4.1.4. isikutele, kes tagavad kliendi kohustuste täitmist mogo ees (näiteks käendajatele, tagatisomandi
mogole üle andnud või selleks kohustatud isikutele jmt);
4.1.5. mogoga sõlmitud lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, makseviivituse päevade
arv jms) isikutele, kes tegelevad krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks või muul
sarnasel eesmärgil andmete avaldamisega kolmandatele isikutele (näiteks peavad
maksehäireregistrit) ning töötlevad vastaval eesmärgil isikuandmeid iseseisval õiguslikul alusel
vastutava töötlejana;
4.1.6. mogoga sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete loovutamise eesmärgil vastavat
ühisrahastusplatvormi teenust pakkuvale isikule, potentsiaalsetele omandajatele (sh
inkassoettevõtetele) ja muudele kolmandatele isikutele, kellega on mogo sõlminud
isikuandmete vastavaks õiguspäraseks töötlemiseks ja konfidentsiaalsena hoidmiseks lepingu.
Samuti võib mogo, ise või volitades selleks kolmandat isikut (sh vastavat ühisrahastusplatvormi
teenuse pakkujat), pakkuda nõudeid loovutamiseks määratlemata kolmandatele isikutele
avalikult, millisel juhul ei avalikustata kliendi nime, isikukoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi,
fotot ega tagatise registreerimisnumbrit. Nõude loovutamisel edastatakse kliendi isikuandmed
nõude omandajale.
4.2. Lisaks eelnevas punktis sätestatule avaldab mogo isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui
vastav kohustus tuleneb mogole kohalduvatest õigusaktidest (näiteks Finantsinspektsioonile, Maksuja
Tolliametile, uurimisasutustele, õiguskaitseorganitele, kohtutele, kohtutäituritele, Rahapesu
andmebüroole).
4.3. mogo avaldab kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele igal juhul üksnes ulatuses, mis on vajalik
vastava isikuandmete töötlemise eesmärgist lähtuvalt.
4.4. mogo ei edasta kliendi isikuandmeid ühelegi kolmandale isikutele, kes asub riigis, kus ei ole tagatud
piisav andmekaitse tase, välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.4.1. edastamine on vajalik kliendi ja mogo vahelise lepingu täitmiseks või kliendi taotlusel
lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
4.4.2. edastamine on vajalik kliendi huvides mogo ja kolmanda isiku vahel lepingu sõlmimiseks või
selle täitmiseks;
4.4.3. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või avalikust
huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
4.4.4. klient on andnud edastamiseks oma selgesõnalise ja informeeritud nõusoleku.
4.5. Teise riiki edastatud isikuandmete suhtes võidakse rakendada selle riigi õigusakte, sealhulgas neid,
mis puudutavad riigi turvalisust ja terrorismiga võitlemist ning mis võivad lubada õiguskaitse- või
järelevalveasutustel ligipääsu eraisikute käsutuses olevale teabele.

5. Kliendi andmete salvestamine
5.1. mogol on õigus töödelda (sh salvestada) kliendi poolt sidevahendite (näiteks telefoni, arvutivõrgu)
vahendusel tehtavate toimingute andmeid muu hulgas klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks,
kliendi kaebuste tõhusaks ja objektiivseks lahendamiseks ning vajadusel kliendi poolt tehtud
toimingute või sidevahendite abil tehtud tahteavalduste tõendamiseks ning samuti Privaatsuspoliitika
punktis 3.1 sätestatud eesmärkidel.
5.2. mogo ja klientide vara kaitsmiseks, samuti mogo töötajate, külaliste ja klientide turvalisuse tagamiseks
võib mogo teostada mogo kasutataval territooriumil (mogo klienditeeninduskohtades, tööruumides,
automüügikohtades jm) jälgimisseadmestiku abil järelevalvet isikute liikumise, asjade, toimingute jm
üle, sealhulgas teostada reaalajas videojärelevalvet ning säilitada vastavaid videosalvestusi koos
heliga. Samuti võib mogo kasutada sel viisil saadud andmeid enda kohustuste täitmise ja õiguste
kaitse tagamiseks ning kliendi toimingute ja/või ebaseaduslike tegevuste ja/või kliendi poolt mogole
põhjustatud kahju tõendamiseks​​​​​​​

6. Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine
6.1. Profileerimine on isikuandmete automaatne töötlemine, mida mogo kasutab kliendi teatud isiklike
tundemärkide hindamiseks, eriti kliendi majandusliku olukorra, isiklike eelistuste ja huvide ning
tulevase tegevuse analüüsimiseks või ennustamiseks.
6.2. Profileerimist kasutatakse kliendi nõustamiseks vajaliku analüüsi teostamiseks ning automatiseeritud
otsuste tegemiseks, mille käigus teostab mogo kliendi taotluste võimalikult kiireks töötlemiseks
automaatse krediidivõimelisuse ja -riski hindamise ning mis on vajalik laenu andmise otsustamiseks
ja maksimaalse laenusumma määramiseks. See on põhjendatud mogo õigustatud huvide,
õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise, lepingu sõlmimise või täitmise, kliendi taotlusel
lepingueelsete meetmete rakendamise või õigusaktidest tulenevate mogo kohustuste täitmisega.
6.3. Kliendi vastava nõusoleku alusel kasutatakse profileerimist ka isikustatud turundusteadete
koostamiseks. Selle raames hindab mogo profileerimise tulemusel klienti ja jagab ta teatud 
kriteeriumidele vastavasse konkreetsesse kliendikategooriasse, mille alusel luuakse kliendile
isikustatud tooteid või pakkumisi (sh soodus- ja eripakkumisi) või tehakse muid soodustusi.
6.4. Sõltuvalt töötlemise eesmärgist (krediidivõimelisuse ja -riski hindamine või isikustatud turundusteate
koostamine jmt) võivad profileerimise raames töödeldavate isikuandmete kategooriad olla järgmised:
6.4.1. isiku tuvastusandmed (näiteks ees- ja perekonnanimi jne);
6.4.2. kontaktandmed (näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne);
6.4.3. sõidukiga seotud andmed (näiteks registreerimismärk, kere number, mark, aasta, värvus jne);
6.4.4. ametit ja kutsetegevust puudutavad andmed (näiteks haridus, töökoht, amet jne);
6.4.5. finantsteave (näites teave kohustuste, sissetuleku, maksedistsipliini, ülalpeetavate jne kohta);
6.4.6. andmed kohustuste täitmisega seotud asjaolude kohta (näiteks teave kliendiga sõlmitud ja
lõpetatud lepingute, lepingu täitmise, mittetäitmise või rikkumiste jne kohta);
6.4.7. andmed, mis on saadud ja/või loodud õigusaktidega sätestatud kohustusi täites (näiteks
andmed sissetuleku, laenukohustuste, sissekannete ja varasemate sissekannete kohta
andmebaasides, võlakohustuste jääkide kohta jne) ning teised mogo käsutuses olevad andmed,
mis võivad aidata kujundada ja vastu võtta otsust kliendile konkreetse sisuga isikustatud
turundusteate saatmise kohta.
6.5. Kliendil on õigus mitte olla täielikult automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profileerimise
objekt, kui selliste otsuste tegemisel on õiguslikud tagajärjed või see mõjutab klienti sarnasel viisil
märkimisväärselt. See õigus ei kehti, kui otsuse tegemine on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või
selle täitmiseks, kui otsuse tegemine on lubatud vastavalt kohalduvatele õigusaktidele või kui otsus
põhineb kliendi selgesõnalisel nõusolekul. Kliendil on õigus nõuda, et tema taotlust töötleb füüsiline
isik, mitte automatiseeritud süsteem, kuid taotluse teistkordne töötlemine ei tähenda tingimata, et selle
tulemus on teistsugune.​​​​​​​

7. Isikuandmete säilitamise kestus
7.1. Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel lähtub mogo järgnevatest isikuandmete kustutamise
kriteeriumitest:
7.1.1. kliendi nõuoleku alusel töödeldavad isikuandmed, mille suhtes puudub mogol muu õigustatud
alus töötlemiseks, kustutatakse kliendi nõusoleku tagasivõtmisel (1 kuu jooksul alates vastava
avalduse tegemisest) või 5 aastat pärast nõusoleku andmist;
7.1.2. kui kohalduvatest õigusaktidest tuleneb mogole kohustus teatud isikuandmeid või neid
sisaldavate dokumentide säilitamiseks (näiteks krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud
andmed krediiditoimikus, raamatupidamise algdokumentides olevad andmed jmt) kustutatakse
või hävitatakse vastavad isikuandmed või neid sisaldavad vastavad dokumendid pärast vastava
säilitamiskohustuse lõppemist;
7.1.3. mogo õigustatud huvi alusel või lepingu ettevalmistamise või täitmisega seoses töödeldavad
isikuandmed, millele ei ole õigusaktidest tulenevalt kehtestatud säilitamiskohustust,
kustutatakse, kui need ei ole vastava eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud ja puudub muu
õiguspärane põhjus vastavate andmete säilitamiseks. 
7.2. Teatud juhtudel võib mogo vajadusel isikuandmete kustutamise asemel muuta need pöördumatult
anonüümseks.​​​​​​​

8. Kliendi kui andmesubjekti õigused
8.1. Kui klient soovib:
8.1.1. saada teavet selle kohta, kas ja milliseid kliendi isikuandmeid mogo oma tegevuse raames
töötleb ning kuidas,
8.1.2. nõuda oma isikuandmete parandamist, täpsustamist või täiendamist, kui need on valed,
puudulikud või ebapiisavad,
8.1.3. taotleda oma isikuandmete kustutamist (eelkõige on kustutamine võimalik näiteks juhul, kui
mogo ei vaja kliendi isikuandmeid enam Privaatsuspoliitikas kirjeldatud või muudel
õiguspärastel eesmärkidel, mogo töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel ja klient on
nõusoleku tagasi võtnud või kui kliendi andmeid on töödeldud ebaseaduslikult),
8.1.4. esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid (eelkõige mogo õigustatud huvi alusel
kliendi isikuandmete töötlemisele ning profiilianalüüsi ja otseturundusega seotud kliendi
isikuandmete töötlemisele;
8.1.5. taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist (eelkõige kui klient on vaidlustanud oma
isikuandmete õigsuse, mogo ei vaja kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid
klient ei soovi andmete kustutamist või kui klient on esitanud töötlemise suhtes vastuväite);
8.1.6. nõuda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui mogo töötleb kliendi poolt
avaldatud isikuandmeid nõusoleku alusel või seoses kliendiga sõlmitud lepinguga või selle
ettevalmistamisega;
8.1.7. avaldada muid oma isikuandmete töötlemisega seotud soove või taotlusi või kui vajab selle
kohta täiendavat informatsiooni,
saab klient esitada taotluse oma õiguste teostamiseks saates digitaalselt allkirjastatud päringu e-posti
aadressil info@mogo.ee või esitades taotluse kirjalikult kohapeal klienditeeninduskeskustes (esitades
seejuures ka isikut tõendava dokumendi).
8.2. Eelnevas punktis loetletud õigused ei ole piiramatud ning teatud juhtudel võivad teiste isikute õigused,
mogo õigustatud huvid ja/või kohustused piirata kliendi õiguste teostamist. mogo soovib tagada
isikuandmete õiguspärase, läbipaistva ja kliendi õigusi austava töötlemise ning rakendab kliendi
vastuväidete ja taotluste lahendamiseks mõistlikke meetmeid. Kui mogo tegevus ei ole kliendi
hinnangul piisav või rikutakse muul viisil kliendi isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, on kliendil
õigus pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalveasutus poole – Andmekaitse Inspektsioon (aadress
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-post info@aki.ee, telefon +372 627 4135).
8.3. Kui mogo saab kliendilt taotluse oma õiguste teostamiseks, kontrollib mogo esmalt kliendi
isikusamasust, seejärel hindab mogo taotlust ja selle põhjendatust ning täidab taotluse vastavalt
õigusaktidele.
8.4. mogo saadab kliendile vastuse posti teel tähitud kirjaga tema kontaktaadressil või elektrooniliselt, kui
see on tehniliselt võimalik, võttes võimalusel arvesse kliendi poolt määratud vastuse saamise viisi.
8.5. Nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel võib klient anda mogo
veebilehel, mogo teenuste kasutamiseks esitatud taotlustel (laenutaotlustel), mogo
mobiilirakendustes, mogo klienditeenindusse helistades või mogo klienditeenindustes kohapeal.
8.6. Isikustatud ja/või üldiste turundusteadete saamiseks antud nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni
(sh kui mogoga on sõlmitud leping, ka pärast lepingu lõppemist).
8.7. Isikustatud turundusteadete saamiseks antud nõusoleku võib alati tagasi võtta ja/või üldiste
turundusteadete saamisest keelduda, edastades vastava avalduse mogole ühel järgmistest viisidest:
8.7.1. saates e-kirja aadressil info@mogo.ee;
8.7.2. helistades numbril +372 6888 200;
8.7.3. teha vastav avaldus mogo klienditeeninduses kohapeal;
8.7.4. teatud juhtudel muutes seadme teadete (teavituste) saamise seadeid.
8.8. Kuna nõusoleku tagasivõtmise avalduse ja üldiste turundusteadete saamisest keeldumise avalduse
lahendamine võib vajada mogo poolt mõningast tehnoloogilist seadistamist, lõpetab mogo vastavalt
tagasivõetud nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise ja/või üldiste turundusteadete edastamise
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu möödumisel alates avalduse saamisest.
8.9. Võttes tagasi üksnes nõusoleku saada isikustatud turundusteateid, saab klient endiselt üldisi mogo
turundusteateid, mida ei sobitata kliendi individuaalsete vajaduste ja olukorraga. Keeldudes
üksnes üldiste turundusteadete saamisest ilma eelnevas lauses sätestatud nõusoleku
tagasivõtmiseta, saab klient endiselt isikustatud turundusteateid, mis on sobitatud kliendi
individuaalsete vajaduste ja olukorraga. Soovi korral saab klient võtta tagasi nii isikustatud
turundusteadete edastamiseks vajaliku nõusoleku kui ka keelduda kõikide üldiste mogo
turundusteadete saamisest.
8.10. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis toimus
enne nõusoleku tagasivõtmist. Samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemist, mis
toimub muul õiguslikul alusel.​​​​​​​

9. Lingid kolmandate isikute veebilehtedele
9.1. mogo veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, millele kehtivad vastavate
kolmandate isikute oma kasutus- ja isikuandmete kaitse tingimused, mis kliendile vastavaid veebilehti
külastades kohalduvad. mogo eelmainitud kolmandate isikute poolt kliendi isikuandmete töötlemise
eest ei vastuta.​​​​​​​

10. Kliendiga suhtlemine
10.1. mogo suhtleb kliendiga tema esitatud kontaktandmeid (telefoninumbrit, e-posti aadressi,
postiaadressi) kasutades.​​​​​​​

11. Privaatsuspõhimõtete muudatused
11.1. mogol on mis tahes hetkel õigus Privaatsuspoliitikat vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja mogo
sisemiste protsesside muutumisele ühepoolselt muutes ja/või täiendades uuendada, teavitades kliente
Privaatsuspoliitika uuendamisest mogo klienditeenindustes, mogo veebilehel, posti või e-posti teel või
muul viisil. Kõige uuema teabega kursis olemiseks on soovitatav tutvuda mogo veebilehel avaldatud
Privaatsuspoliitikaga regulaarselt.