Turundus

Isikuandmete töötlemise eest käesoleva nõusoleku alusel vastutab mogo OÜ (registrikood: 12401448, aadress: Pärnu mnt 148, 11317 Tallinn). Antud nõusoleku võib igal hetkel tagasi võtta. Meie andmekaitsespetsialistiga võite võtta ühendust e-posti aadressil: info@mogo.ee

Olen teadlik järgnevast.

 • Nõusoleku alusel kasutab mogo OÜ minu isikuandmeid,
  • mille olen mogo OÜ-le avaldanud või avaldan tulevikus või
  • mille on mogo OÜ saanud või saab tulevikus kolmandatelt isikutelt minu laenutaotlus(t)e töötlemise ja lepingute sõlmimise ning täitmise käigus.
 • Kasutatavad isikuandmete liigid on järgmised:
  • isiklikud andmed (nt nimi, perekonnanimi jne);
  • kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne);
  • sõidukiga seotud andmed (nt registreerimisnumber, VIN kood, mark, registreerimisaasta, värv jne);
  • haridus- ja ametialane teave (nt haridustase, tegevusvaldkond jne);
  • finantsteave (nt kohustused, sissetulek, maksedistsipliin, ülalpeetavad jne);
  • kohustuste täitmisega seonduv teave (nt teave minu poolt sõlmitud ja lõpetatud lepingutest, lepingute täitmisest, lepingute rikkumisest jne);
  • krediidivõimelisuse hindamise ja rahapesu tõkestamise reeglite täitmise käigus kogutud andmed (nt tulu, krediidikohustused, märked avalikes andmebaasides, saldojääk jne);
  • muud andmed, mille olen avaldanud või on avaldanud kolmandad isikud mogo OÜ-le ja mille abil on mogo OÜ-l võimalik luua ja edastada minule kindla sisuga isikustatud turundusteateid.
 • Nimetatud isikuandmete analüüsimisel, sh profiilianalüüsi käigus, selgitatakse välja, millised mogo OÜ turundusteatised, pakkumised, soodustused või muu väärtuslik informatsioon võiks olla minu poolt eelistatud, mulle huvipakkuv ja sobiv.  Arvestades eeltoodut edastatakse mulle mogo OÜ turundusteateid e-posti, posti, telefoni või lühisõnumi teel. 
 • Profiilianalüüs on andmete automatiseeritud töötlemise vorm, mille käigus mogo OÜ hindab minu isikuomadusi – täpsemalt analüüsitakse või ennustatakse profiilianalüüsi käigus minu majanduslikku seisundit, huvialasid ja võimalikke tulevasi plaane.
 • Profiilianalüüsi tulemusena liigitab mogo OÜ mind teatud kriteeriumite alusel kindlasse kliendikategooriasse, mille võtab seejärel aluseks isikustatud toodete ja pakkumiste koostamisel (sh soodsamate laenutoodete ja -pakkumiste loomisel) või soodustuste tegemisel.
 • Minu nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja turundusteadete saamiseks kehtib kuni nõusoleku tagasivõtmiseni (sh ka juhul kui ma mogo OÜ-ga lepingut ei sõlmi või lepingu sõlmimisel pärast lepingu lõppemist).
 • Ma võin igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab mogo OÜ minu isikuandmete kasutamise minu eelistuste väljaselgitamiseks ning turundusliku sisuga teadete edastamiseks. Nõusoleku saan tagasi võtta andes sellest mogo OÜ-le teada:
  • saates e-kirja aadressile e-mail info@mogo.ee;
  • helistades mogo OÜ klienditeenindusse nr +372 6 888 200;
  • isiklikult mogo OÜ klienditeeninduses.
 • Kuna nõusoleku tagasivõtmise avalduse töötlemine võib vajada mogo OÜ poolt mõningast tehnoloogilist seadistamist, lõpetab mogo OÜ tagasivõetud nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 1 kuu möödumisel alates nõusoleku tagasivõtmisest teavitamisest.
 • Nõusoleku tagasivõtmise järel võib mogo OÜ mulle saata edasi üldise sisuga turundusteateid, mis ei ole minu huvide ja andmetega kooskõlas isikustatud ning mida edastab mogo OÜ oma õigustatud huvi alusel. Ka vastavate turundusteadete saamisest võin sellest mogo OÜ-le teada andes keelduda.
 • Täiendava ülevaate sellest, kuidas mogo OÜ minu isikuandmeid töötleb ning millised on minu õigused seoses isikuandmete töötlemisega, leian Privaatsuspoliitikast.

mogo OÜ soovib tagada isikuandmete õiguspärase, läbipaistva ja andmesubjekti õigusi asutava töötlemise. Kui leiate, et mogo OÜ on töödelnud teie isikuandmeid õigusvastaselt või teie õigusi rikkunud, palub mogo OÜ sellest kindlasti endale koheselt teada anda. Samuti on teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-post info@aki.ee, telefon +372 627 4135).