Политика конфиденциальности

Primero Finance OÜ (meie) hoolib teie privaatsusest, andmete kaitsest ja konfidentsiaalsusest. Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi – „Privaatsuspoliitika”) on kirjas, millist teavet me kogume, millistel eesmärkidel, milliste vahenditega ning millised on teie õigused. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Eleving Groupi osana Primero Finance OÜ (aadress Meistri 14, 13517 Tallinn, registrikood 12401448). Kui olete oma isikuandmeid edastanud teisele Eleving Groupi üksusele, on teie isikuandmete vastutav töötleja see üksus ja teie isikuandmete töötlemisele kohaldatakse nende privaatsuspoliitikat.

1. Mõisted

 • Töötlemine – mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse kliendi isikuandmetega, näiteks: kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, väljaotsimine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine jne.
 • Klient – isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud huvi kasutada mõnda meie Teenustest.
 • Eleving Group – Eleving Finance S.A., mis on registreeritud Luksemburgi kaubandus- ja ettevõtete registris numbriga B 174457, ja kõik Eleving Finance S.A.-ga seotud ettevõtted ja tütarettevõtted.
 • Teenused – kõik Primero Finance OÜ poolt pakutavad teenused, sealhulgas autolaenu, liisingu ja laen auto tagatisel teenused.
 • Isikuandmed – mis tahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud Kliendiga või teave, mis võib võimaldada Klienti otseselt või kaudselt tuvastada.
 • Isikuandmete kaitse seadused – Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprilli 2016 määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (GDPR) ja muud kehtivad andmekaitsealased õigusaktid.

2. Millistele olukordadele laieneb käesolev Privaatsuspoliitika?

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib olukordades, kus:

 1. te kasutate või olete väljendanud kavatsust kasutada mõnda meie Teenusest;
 2. te esindate Klienti (näiteks käendaja, maksja, volitatud esindaja vms) või olete määratud Kliendi kontaktisikuks;
 3. te olete meie teenuseid varem kasutanud ja me oleme kohustatud seda teavet säilitama;
 4. te võtate meiega ühendust või külastate mõnda meie esindus- ja klienditeenindusbürood;
 5. te külastate meie veebisaiti;
 6. te olete tellinud meie uudiskirja;
 7. te olete mis tahes muul viisil esitanud meile oma isikuandmed käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud andmetöötluse eesmärkidel.

3. Millised on andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus?

Me võime töödelda teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel ja erinevatel õiguslikel alustel. Pange tähele, et võime töödelda teatud tüüpi isikuandmeid mitmel eesmärgil korraga. Võime saada teie andmeid nii teilt kui ka välistest allikatest, näiteks avalikest ja eraregistritest ning muudelt kolmandatelt osapooltelt.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik meiega lepingu sõlmimiseks ja meie teenuste kasutamiseks. Kui te Isikuandmeid ei esita, ei saa me teie taotlust hinnata, teid tuvastada, teie maksevõimet ja raha päritolu analüüsida, oma Teenuseid teile pakkuda ega Teenuslepingut sõlmida.

3.1 Teie avalduse menetlemine ja Teenuslepingu sõlmimine

Peamiselt töötleme me teie isikuandmeid Teenuste osutamiseks Teile. Lisaks ka erinevate lepingueelsete toimingute ja hindamiste läbiviimiseks, Teenuslepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks. Me töötleme teavet just sel eesmärgil, mis võimaldab meil teid tuvastada, kontrollida teie esitatud teavet ja pakkuda teile kõige sobivamat teenust. Võime töödelda ka teiega seotud isikute, näiteks teie kontaktisiku, käendaja, maksja või volitatud esindaja andmeid. Kui edastate meile teiste isikute kontaktandmed, olete kohustatud neid isikuid teavitama, et olete meile nende andmed esitanud.

Kui te olete esitanud taotluse, mis ei ole lõplikult vormistatud, töötleme esitatud teavet ja põhjendatud vajaduse korral võtame teiega ühendust täiendava teabe saamiseks, mida on vaja teiega Teenuselepingu sõlmimiseks.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, juhiloa andmed, vajadusel teave perekondlike suhete kohta),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress),
 • Keele ja suhtlusvormi valik,
 • Teave teie sõiduki kohta (nt registreerimisnumber, VIN-kood, mark, aasta, värv, omaniku andmed, kasutajaandmed, trahvid jne),
 • Teie kontaktisiku või esindaja (maksja, käendaja, volitatud esindaja) nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed.

Töötlemine on vajalik Teenuslepingu täitmiseks või Teenuslepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks.

Töötlemine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks.

 

3.2 Teie maksevõime ja krediidiajaloo hindamine

Selleks, et saaksime teile oma Teenuseid pakkuda, oleme kohustatud läbi viima mitmeid juriidilisi ja riskianalüüse. Hindame teie maksevõimet, krediidiajalugu ja sissetulekuallikaid. Nende nõuete täitmiseks võime töödelda erinevaid andmeid, mis võimaldavad hinnata teid kui klienti (viia läbi „tunne oma klienti“ kontroll), määrata teie maksevõimet ja sissetulekuallikaid ning analüüsida muude kohustuste suurust ja varasemaid kohustusi, kategoriseerida seda teavet nign samuti peame täitma rahapesu tõkestamise nõudeid ja töötlema andmeid vältimaks võimalikku petturlust. Teatud ajavahemiku järel pöördume teie poole sooviga uuendada teavet, mis on vajalik „tunne oma klienti“ põhimõtte teostamiseks.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, andmed kodakondsuse kohta, andmed elamislubade kohta, vajadusel teave perekondlike suhete kohta),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress),
 • Teave teie hariduse ja töökoha kohta,
 • Finantsandmed (nt teave teie kohustuste, sissetulekute ja muude varade, sealhulgas pensionide, ülalpeetavate jms kohta),
 • Teave raha päritolu kohta (nt teave tööandja, äripartnerite, ettevõtte kohta, pangakonto väljavõtted või muud andmed, mis võimaldavad meil kontrollida teie rahalisi vahendeid ning vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist, teha kindlaks, kas olete poliitiliselt mõjutatud isik jne),
 • Andmed teie kohustuste täitmise kohta (nt teave teie varasemate ja praeguste rahaliste kohustuste, maksedistsipliini, tasumata jätmise jms kohta).

Töötlemine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks.

Meie õigustatud huvid teostada krediidiriski ja maksevõime hindamist ning vältida võimalikke pettusi.

Teie nõusolek nõuda riigiasutuste andmebaasist (nt pensionikeskus, maksuamet) konkreetset teavet.

 

3.3 Maksete töötlemine

Meie seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, näiteks raamatupidamise, rahapesu tõkestamise, maksete töötlemise, ettemaksete töötlemise ja muu maksega seotud dokumentatsiooni säilitamise osas, töötleme teie andmeid seoses teie maksetega ja teie rahaliste kohustuste täitmisega meie ees.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress),
 • Teave teie poolt meile tehtud maksete ja teie pangakonto andmete kohta.

Töötlemine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks.

Töötlemine on vajalik andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

 

3.4 Turundus- ja müügiedendustegevus

Me võime töödelda teatud isikuandmeid, teavitamaks teid meie uudistest, loosidest, reklaamtegevustest ning saata teile isikupärastatud pakkumisi. Isikupärastatud pakkumiste ja reklaamide puhul võime kasutada profiilide koostamist (profileerimise ja automatiseeritud otsuste tegemise kohta vt lisateavet peatükist 7). Osa neist andmetest kogume küpsiste abil.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, vanus),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress),
 • Teave loteriides, loosides või muudes kampaaniates osalemise kohta,
 • Küpsistest ja sarnasest tehnoloogiast saadud teave, mis annab meile andmeid kasutaja eelistuste ja huvide kohta.

Teie nõusolek turundus- ja reklaamteabe saamiseks.

Meie õigustatud huvid pakkuda teile  otseturundust, kui kasutate meie teenuseid.

 

3.5 Teiega suhtlemine ja klienditeenindus

Teiega suhtlemiseks, klienditeeninduse pakkumiseks, konsultatsioonide pakkumiseks ning meie teenustega seotud probleemide lahendamiseks võime töödelda teie andmeid, mis meil juba olemas on (nt teie nimi, kontaktandmed ja teave teie kasutatava teenuse kohta) ja andmeid, mida esitate meile meiega suheldes.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress),
 • Kõnesalvestised,
 • Muu teave, mida võite meile suhtluse ajal edastada (näiteks andmed meiega sõlmitud lepingu kohta, teie sõiduki andmed jne).
Meie õigustatud huvid pakkuda teile kvaliteetset teenust ja lahendada kõik sellega seotud probleemid.

 

3.6 Meie seaduslike huvide kaitsmine, sealhulgas pettuste ennetamine, võlgade sissenõudmine ja loovutamine

Teatud juhtudel võime töödelda teie isikuandmeid oma seaduslike huvide teenimiseks ja kaitsmiseks, näiteks pettuste või petturluskatsete vältimiseks, näiteks tuvastame ebaõigete kontaktandmete või muude andmete kasutamise, raha tagasinõudmiseks, võlgade sissenõudmiseks, teie nõusoleku tõendamiseks, võimalike vaidluste ja konfliktide lahendamiseks ning õiguslike nõuete säilitamiseks.

Sel eesmärgil võime paluda teil esitada täiendavalt ka teie poolt määratud kontaktisiku andmeid. Kasutame seda teavet juhtudel, kui meil ei ole võimalik teiega ühendust saada ja me peame edastama teile teenuse või lepinguga seotud teavet. Kui edastate meile teise isiku kontaktandmed, siis olete kohustatud seda isikut ka teavitama sellest, et olete meile tema andmed esitanud.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood ja muu tuvastatav teave),
 • Teie kontaktisiku nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed,
 • Teave teenuse kohta, mida kasutate või olete kasutanud,
 • Teave teie poolt antud nõusoleku kohta,
 • Teie e-posti ja telefoninumbri kehtivus,
 • Muu teave, mida võib selle konkreetse andmetöötluse eesmärgi jaoks vaja minna.

Meie õigustatud huvid taotleda ja kaitsta oma seaduslikke huve, ennetada pettusi või petturluse katseid, nõuda raha tagasi, taotleda võlgade sissenõudmist, teie nõusolekut tõendada, lahendada vaidlusi ja konflikte ning esitada ja säilitada juriidilisi nõudeid.

 

3.7 Meie Teenuste analüüs ja täiustamine

Võime töödelda teie isikuandmeid, et saada teada, milline on teie arvamus meie Teenuste kohta. Samuti selleks, et analüüsida oma Teenuseid, säilitada kliendistatistikat ja muud analüütilist teavet riskide hindamise, Teenuse täiustamise ja puuduste vältimise kohta.

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg),
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress)
 • Teave teie eelistuste ja Teenusega rahulolu kohta.
Meie õigustatud huvi oma Teenuseid analüüsida ja täiustada.

 

3.8 Teenuste tehniline järelevalve ja täiustamine

Meie teenuste kasutamise ning infosüsteemide, sealhulgas andmebaaside, veebisaitide ja võrkude toimimise jälgimiseks võime töödelda erinevaid küpsistest, kontrolljälgedest ja muudest tehnilistest lahendustest saadud tehnilisi andmeid..

Isikuandmete kategooria

Õiguslik alus
 • Teie IP-aadress,
 • Teave teie seadmes,
 • Teie brauseri tüüp ja versioon,
 • Ajavöönd, mitmesugused metaandmed, teave veebisaidile juurdepääsu kohta, teave veebisaidiga suhtlemise kohta, andmete sisestamine, muutmine ja muu sellel eesmärgil kogutud teave.
Meie õigustatud huvid tagada meie Teenuste ohutus ja turvalisus ning meie äritegevuse ja tehniliste varade järjepidevus

 

4. Kust me teie isikuandmeid saame?

Sõltuvalt andmetöötluse eesmärgist võime saada teie isikuandmeid erinevatest allikatest:

 • teilt, kui taotlete meie teenuseid või ilmutate nende vastu huvi;
 • kui olete märgitud Kliendi kontaktisikuks või esindajaks (maksja, käendaja või volitatud esindaja), oleme andmed Kliendilt kätte saanud;
 • kolmandatelt isikutelt, kellelt nõuame teavet teie maksevõime, krediidiajaloo ja raha päritolu hindamiseks, näiteks krediidiasutused, riigiasutused (näiteks Rahvastikuregister, Krediidi- ja Maksehäireregistrid, Pensioniregister (Eesti Väärtpaberikeskus), Äriregister, Kinnistusraamat, Ametlike Teadaannete veebiportaal, Finantssanktsioonide nimekirjad, Maksu- ja Tolliamet jne), otsingutulemused Interneti otsingumootoritest (sh sotsiaalmeedia kanalid, Google), võlaajaloo andmebaasid ja muud koostööpartnerid või kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes oskavad vajalikku teavet anda.

5. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Teenuste osutamiseks peame osa teie isikuandmeid jagama kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega (edaspidi – Teenusepakkujad) ja teiste andmesaajatega, näiteks:

 • teised Eleving Grupi ettevõtted, näiteks siis, kui nad osutavad meile teatud teenuseid või kui saame pakkuda sobivaimaid Teenuseid mõne teise Eleving Grupi ettevõtte klientidele;
 • ametiasutused ja muud institutsioonid (nt Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet), samuti õiguskaitseasutused, kohtutäiturid, järelevalveasutused ja finantseerimisasutused ning kolmandad isikud, kes peavad erinevaid krediidiregistreid, valitsuse registreid ja äriregistreid;
 • krediidiasutused, finantsasutused, kindlustusteenuste pakkujad ja finantsvahendajad ning muud Teenuste osutamise ning lepingu sõlmimise ja/või täitmisega seotud kolmandad isikud, näiteks liisinguobjektide müüjad ja nende teenindamisega seotud volitatud isikud, lisaks ka nende objektidega seotud tasud ja trahvid;
 • muud lepingu täitmisega seotud isikud, sh käendajad, garandid, tagatise omanikud, pandipidajad, kolmandatest isikutest teenusepakkujad (nt automüüjad);
 • nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja;
 • Teenusepakkujad, kes pakuvad AML-i ja pettuste tuvastamise tööriistu, klientide tuvastamise tööriistu, serverite ühispaiknemisteenuseid, samuti andme- ja küberturbeteenuseid, e-posti ja sisu edastamise tööriistu, posti-, tõlke-, turundus-, raamatupidamis-, õigus-, auditi-, IT- ja veebianalüütika teenuseid, seansi salvestamise ja veebiturundusteenuseid ning kategoriseerimise ja teabe analüüsimise tööriistad ja muid teenuseid, mida võime mõistlikult vajada;
 • Võlgade sissenõudjad või muud vastavate õigustega juriidilised isikud, kohtud, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid, pankroti- või kindlustushaldurid, samuti vastastikuste laenude investeerimisplatvormid.

Teatud olukordades on meil juriidiline kohustus jagada teie teavet kolmandate osapooltega, et täita juriidilisi nõudeid või taotlusi, samuti kaitsta meie või kolmanda osapoole õiguslikke huve. Samuti avaldame teie teabe kolmandatele isikutele kohaldatava õigusega lubatud ulatuses, sealhulgas:

 • potentsiaalsele ostjale või ostjale, kes omandab meid või meie ettevõtted täielikult või olulises osas;
 • kolmandale osapoolele, kui müüme või ostame mis tahes äri või ühineme, sel juhul võime avaldada teie teabe sellise ettevõtte potentsiaalsele ostjale; ja
 • kolmandale osapoolele, kui teeme koostööd teiste äriühingute või ettevõtetega, läbime saneerimise, pankroti või likvideerimise või teeme muul viisil äritehingu või pandime, müüme osa või kogu oma vara. Selliste tehingute puhul võivad teie andmed olla üleantud või panditud varade hulgas.

Kui jagame teie isikuandmeid Teenusepakkujatega, järgime kehtivate Isikuandmete kaitse seaduste nõudeid, nimelt:

 • Me edastame ainult minimaalse koguse andmeid, mis on konkreetse Teenusepakkuja jaoks vajalikud;
 • Teeme koostööd ainult Teenusepakkujatega, kes suudavad tagada isikuandmete kaitse asjakohasel tasemel;
 • Kui Teenusepakkuja tegutseb isikuandmete suhtes meie volitatud töötlejana, võib ta teie andmeid töödelda ainult meie juhiste ja kirjaliku lepingu kohaselt ega tohi neid kasutada muudel eesmärkidel.

Kui mõni Teenusepakkujatest asub väljaspool EL-i/EMP-d, jagame teie andmeid vastavalt kehtivates Isikuandmete kaitse seadustes sätestatud nõuetele, sealhulgas:

 • sõlmides EL-i standardsetel andmekaitseklauslitel põhineva lepingu või kasutades muid asjakohaseid andmeedastuse aluseid, mis on sätestatud kohaldatavate Isikuandmete kaitse seadustega, nagu heakskiidetud toimimisjuhendid ja sertifitseerimismehhanismid,
 • tehes koostööd Teenusepakkujatega, kes asuvad riikides, mis tagavad piisava andmekaitse tasemevastavalt Euroopa Komisjoni piisavuse otsusele.

6. Videovalve

Me kasutame videovalvet oma klienditeeninduskeskustes. Töötleme andmeid oma õigustatud huvidest lähtuvalt, et ennetada ja avastada kuritegusid ning kaitsta oma vara. Videovalve on aktiivne 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Videovalve käigus saadud andmeid säilitatakse 3 kuud. Pärast seda perioodi andmed kustutatakse, kui nende säilitamine muudel eesmärkidel, näiteks kuritegeliku tegevuse uurimiseks, meie või kolmanda osapoole seaduslike õiguste kaitseks, on põhjendatud. Videovalvekaamerate paigutuse valikul oleme arvestanud järgmiste aspektidega:

 • Videovalve ala – kaamerad salvestavad videovalve eesmärgi saavutamiseks vajalikud alad. Muid hooneid, alasid väljaspool Ettevõtte ruume ja territooriume ei filmita;
 • Videovalve kvaliteet – kaamerad on paigutatud nii, et jäädvustatud pilti saab sihtotstarbeliselt kasutada, videol nähtavad isikud on tuvastatavad ja kaamerad sobivad valvealasse;
 • Andmesubjekti privaatsus – kaamerad ei jäädvusta alasid, mis on mõeldud erakasutuseks (näiteks tualetid, puhkealad jne).

7. Millal me kasutame profileerimist ja automatiseeritud otsuste tegemist?

Profileerimine on Klientide hindamine teatud parameetrite järgi, nagu majanduslik olukord, isiklikud eelistused, huvid, käitumine jne, et liigitada Kliendid ühte meie eelnevalt määratletud kliendikategooriasse. Automatiseeritud otsuste tegemine on võime teha otsuseid tehnoloogiliste, automatiseeritud vahenditega, kasutades Kliendi poolt edastatud andmeid või profileerimise tulemusena saadud informatsiooni.

Võime kasutada profiilide koostamist ja teha automaatseid otsuseid, et menetleda teie taotlust meie teenuste saamiseks, hinnata teie krediidivõimelisust ja riske, hinnata suutlikkust pakkuda teile teenuseid, määrata maksimaalne laenusumma, hinnata ja ennetada petturluse riski ning täita oma kohustust järgida tingimusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglitele vastavalt.

Teenuste osutamisest keeldumise otsuseid ei tehta automaatselt ilma meie töötajate kaasamiseta. Vaatame regulaarselt üle oma Teenuste osutamise algoritme ja tingimusi, et vältida hindamisvigu ja ebatäpsusi. Teil on õigus taotleda, et teie taotlust käsitleks mõni töötaja, mitte automatiseeritud süsteem, kuid teie taotluse teisene hindamine ei garanteeri positiivset tulemust.

Lisaks võime kasutada profiilide koostamist ja automatiseeritud otsuste tegemist, et pakkuda teile sobivamat teenust, isikupärastatud turundus- ja reklaampakkumisi, sealhulgas allahindlusi ja eritingimusi, ning teha kliendianalüüse (nt teie vanuse, soo, asukoha jne põhjal).

Meie profiilide koostamine ja automatiseeritud otsuste tegemine põhineb:

 • meie seaduslikul kohustusel hinnata Klientide maksevõimet ning järgida rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid;
 • Teenuslepingu sõlmimisel ja lepingueelsete abinõude rakendamisel kiirema ja tõhusama lepingute sõlmimise protsessi tagamiseks;
 • teie nõusolekul või meie õigustatud huvi puhul ennetada petturluse ohtu ja pakkuda teile parimaid lahendusi, suhtlust ja pakkumisi.

8. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Töötleme teie isikuandmeid seni, kuni:

 • eksisteerib üks ülalnimetatud andmetöötluse õiguslikest alustest ja teie andmete töötlemisel on eesmärk, näiteks teiega sõlmitud Teenuseleping või teie nõusolek teatud andmetöötluseks on kehtiv;
 • kohalduvate seaduste kohaselt oleme kohustatud teie isikuandmeid säilitama;
 • tekib vajadus oma õigustatud huvide järgimiseks, näiteks õigusnõuete esitamiseks ja säilitamiseks (nt säilitame lepinguid ja krediidi andmisega seotud andmeid lepingu kehtivusaja jooksul ja 3 aastat pärast lepingu lõppemist).

Kui need tingimused lõppevad, kustutame või muudame teie andmed anonüümseks.

9. Teie õigused

Andmesubjektina on teil teatud Isikuandmete kaitse seadustega ettenähtud õigused. Need õigused annavad teile võimaluse:

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja küsida üksikasju nende töötlemise kohta;
 • parandada ebaõiged või ebatäpsed andmed;
 • paluda oma andmed kustutada. Pange tähele, et me ei saa kustutada andmeid, mida oleme kohustatud töötlema ja säilitama kooskõlas kohaldatava õigusega või mis võivad olla vajalikud meie õiguste kaitsmiseks või kohtumenetluse algatamiseks, kui meie õigusi on rikutud;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvidel. Sellise vastulause korral ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukaid õiguspäraseid aluseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 • taotleda oma andmete saamist, et need edastada teisele vastutavale töötlejale, eeldusel, et see ei mõjuta meie õigustatud huvi kaitsta meie ärisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet;
 • võtta tagasi andmete töötlemiseks eelnevalt antud nõusolek. Nõusoleku saab tagasi võtta:
  • kasutades tellimusest loobumise võimalust meie e-kirjades või SMS-is,
  • saates e-kirja aadressile mogo@mogo.ee.
  • helistades meie klienditeeninduskeskusesse 6 888 200,
  • kohapeal meie klienditeeninduskeskustes.

Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Samuti pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mida töötleme muudel õiguslikel alustel.

Nende õiguste kasutamiseks võite esitada meile kirjaliku sooviavalduse, saates selle meie e-posti aadressile mogo@mogo.ee või esitades kirjalikult klienditeeninduskeskusesse ja võimaldades tuvastada enda isiku. Töötleme päringu 30 päeva jooksul ja anname teile vastuse. Kui saame teie taotluse teie õiguste teostamiseks, kontrollime teie isikut, hindame taotlust ja täidame selle vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Juhime tähelepanu, et Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee.

10. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Nendel kolmandate osapoolte veebisaitidel on oma kasutustingimused ja privaatsuspoliitika, mida soovitame teil veebisaiti külastades lugeda. Me ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide ja nende sisu eest.

11. Käesoleva Privaatsuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse seda Privaatsuspoliitikat muuta. Oluliste muudatuste korral teavitame teid sellest ette. Soovitame teil ajakohase teabe saamiseks meie veebisaiti regulaarselt külastada.

See Privaatsuspoliitika kehtib alates 18. juuli 2024.