Контрактные условия

Lepingute sõlmimine

Laenu saamiseks sõlmib laenusaaja mogoga laenu - ja tagatislepingu. Mõlema lepingu tingimused sisalduvad ühes lepingudokumendis.

Laenulepingu alusel väljastab mogo laenusaajale kokkulepitud laenusumma.

Tagatislepingu eesmärgiks on tagada laenu - ja tagatislepingust tulenevaid mogo nõudeid laenusaaja vastu. Tagatislepingu alusel annab laenusaaja mootorsõiduki või muu riiklikkuse registrisse kantud vallasasja (tagatise) omandiõiguse tagatisena üle mogole, jäädes ise tagatise kasutajaks. Tagatislepingu sõlmimine ja mogo poolt tagatisele omandiõiguse saamine on laenu väljamaksmise kohustuslik eeldus. Kui laenusaaja täidab oma rahalised kohustused mogo ees nõuetekohaselt, tagastab mogo tagatise omandi laenusaajale. Kohustuste rikkumise korral on mogol õigus tagatis oma nõuete katteks tagatislepingus sätestatud korras realiseerida.

Kui laenusaaja soovib mogole antava tagatise omandada esmalt kolmandalt isikult, peab ta selleks sõlmima müüjaga vastava müügilepingu ja leppima ise müüjaga kokku tagatise omandamise tingimused. mogo sellise müügilepingu pooleks ei ole ning mogo ja laenusaaja vahelisi suhteid reguleerivad eraldiseisvad laenu- ja tagatisleping.

Laenu - ja tagatislepingu sõlmimiseks on järgnevad võimalused:

  • leping allkirjastatakse paberkandjal mogo klienditeeninduskeskuses või digiallkirjaga elektrooniliselt;
  • eelneval kokkuleppel mogoga võib laenusaaja lepingu allkirjastada, kasutades AS-i Eesti Post või muu ettevõtte poolt osutatavat isikusamasuse tuvastamise teenust. Teenuse kasutamisega seotud kulud kannab laenusaaja.

Laenusaaja kohustused ja vastutus

Laenusaaja peab vastavalt kokkulepitud maksegraafikule tegema mogole tähtaegselt laenu - ja intressimakseid ning täitma muid laenu- ja tagatislepingust tulenevaid kohustusi.

Laenusaaja kasutusse jääva tagatise suhtes peab laenusaaja käituma heaperemehelikult ja vastutustundlikult, järgides seejuures vajalikke kasutus - ja hooldusjuhendeid. Laenusaaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku, hoidmaks ära tagatise kahjustumist. Kui kahjustumine leiab siiski aset, tuleb laenusaajal kahjustused oma kulul kõrvaldada. Laenusaaja peab tagatislepingu kehtivuse ajal tagama, et tagatis vastab õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele (mh on tähtaegselt läbinud tehnoülevaatuse) ning tagatise suhtes kehtib kohustuslik liikluskindlustus ja vastavalt laenu- ja tagatislepingu tingimustele kaskokindlustus.Tagatise käsutamine (mh selle müümine ja pantimine) ei ole ilma mogo eelneva nõusolekuta lubatud.

Laenu - või tagatislepingus sätestatud kohustuste rikkumisel on mogol õigus kasutada laenusaaja suhtes õiguskaitsevahendeid. Laenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste rikkumine on ühtlasi käsitletav tagatislepingu rikkumisena ning vastupidi. Sõltuvalt rikkumise iseloomust ning lepingus kokkulepitust, võib mogo laenusaaja kohustuste rikkumisel nõuda viivist (rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel), kahju hüvitamist, leppetrahvi (nt tagatise kindlustamise kohustuse rikkumisel), öelda lepingu erakorraliselt üles või kasutada vastavalt asjaoludele muid õiguskaitsevahendeid.

Tagatise realiseerimine

Laenu - või tagatislepingust tulenevate laenusaaja kohustuste rikkumine annab muude õiguskaitsevahendite kasutamise kõrval mogole õiguse tagatis realiseerida. Tagatise realiseerimise korral tuleb laenusaajal tagatise ja seotud dokumentide otsene valdus viivitamatult mogole üle anda. Sellisel juhul rahuldatakse mogo nõuded laenusaaja vastu tagatise arvelt. Laenusaaja kohustused, mida ei saa tagatise arvelt katta, tagatise realiseerimisega ei lõpe.

Lepingute lõppemine

Laenu - ja tagatisleping lõpevad korraliselt lepingutest tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise korral. Sellisel juhul tagastab mogo tagatise omandi laenusaajale ning teeb võimalikuks laenusaaja kandmise vastavasse riiklikkuse registrisse tagatise omanikuna. Tagatise omandi üleandmisega seotud kulud ja tasud kannab laenusaaja.

Laenusaajal on õigus igal ajal laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest mogole vähemalt kolm tööpäeva ette kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (mh e-kirja teel) avalduse esitamisega.

mogol on mõjuval põhjusel õigus laenu - ja tagatisleping erakorraliselt üles öelda. Selliseks mõjuvaks põhjuseks on mh laenu - või tagatislepingus sätestatud Laenusaaja kohustuste rikkumine (nt kui laenusaaja ei täida kohaselt maksekohustusi, eirab tagatislepingus tagatise suhtes sätestatud kohustusi vms). Laenu - või tagatislepingu erakorralise ülesütlemise korral on mogol õigus tagatis realiseerida. Tagatise realiseerimisega seotud kulud kannab laenusaaja.